Comunicacions

Les comunicacions i pòsters que es presentin han d’estar vinculats de forma genèrica a l’orientació i inclusió en un dels següents àmbits:

  • Àmbit Educatiu: Acció tutorial, convivència i atenció a la diversitat.
  • Àmbit Social: Xarxes socials, convivència, educació en valors, temps lliure, programes municipals i / o territorials, família i salut.
  • Àmbit laboral: Orientació acadèmica i professional, noves tecnologies, formació permanent, orientació per a la inserció social i orientació ocupacional.

 

 

Secretaria científica de BCN Inclusiva 2017 comunicaciones@barcelonainclusiva2017.com

Es podran presentar comunicacions que s’emmarquin en alguna de les temàtiques indicades.

Els textos presentats hauran de estar escrits en una de les tres llengües del congrés, en castellà, anglès o català (en el cas de l’anglès s’adjuntarà una altra còpia en castellà).

Els treballs han de ser originals i no haver estat presentats en altres congressos o trobades.

Els textos seleccionats per a la seva exposició i publicació ho seran en funció de les seves aportacions als objectius del Congrés, novetat, interès didàctic, ser resultat d’una experiència que constitueixi una bona pràctica (experiència o investigació) orientadora i/o inclusiva en els àmbits escolar, professional o social.

Seran seleccionades per a la seva exposició les comunicacions més rellevants i per a la publicació aquelles que reuneixin els requisits de qualitat, rellevància i interès en relació amb els objectius del congrés.

Per a la presentació de comunicacions serà requisit imprescindible que el seu autor/a estigui inscrit al Congrés. En cas d’autoria múltiple serà imprescindible que tots els signants estiguin inscrits al Congrés, no podent aparèixer en més de dos treballs.

Format: Resum: màxim 1.000 paraules, amb tres o quatre paraules clau. Ha de contenir una breu descripció del  tipus de treball: (teòric, empíric o experiència professional), el marc teòric, l’objectiu principal, la metodologia i els resultats o l’argumentació amb les conclusions rellevants.

Els textos de les comunicacions es presentaran en format Microsoft Word 6.0 o superior, amb font de lletra Arial 12 punts, espai interlineal a 1,5 i marges laterals de 3.0. El marge superior serà de 4.0 i l’inferior de 3.0.

 

L’extensió màxima serà de 15 pàgines (inclòs resum i bibliografia). Cada treball podrà contenir gràfics, quadres, fotos, … sempre que les diferents figures estiguin numerades incloent un “peu de figura” amb el seu títol.

Cada comunicació anirà precedida d’una pàgina en la qual figuri el títol del treball, nom/s i cognoms autor/s, adreça, correu electrònic i telèfon, situació acadèmica, breu resum del seu currículum (5 línies) i Resum general de la comunicació (no superior a 10 línies).

Les cites bibliogràfiques s’ajustaran a les normes de l’APA (American Psychological Association).

Les comunicacions s’enviaran com a arxiu adjunt a la següent adreça electrònica:  comunicaciones@barcelonainclusiva2017.com

 

Calendari:

  • Presentació del resum de les comunicacions: Fins al 18 d’agost de 2017. TERMINI PRORROGAT FINS AL 30 DE SETEMBRE.
  • Notificació de l’acceptació de les comunicacions: A partir del 15 de setembre de 2017.
  • Presentació de les comunicacions acceptades: Fins al 6 d’octubre de 2017.

Les comunicacions seleccionades per ser exposades es presentaran oralment pels autors amb una durada màxima de 10 minuts per comunicació i 20 minuts finals per preguntes dels assistents a la taula. Es podrà utilitzar suport tècnic d’ordinador amb programa power point o similar i canó làser.

L’organització acreditarà amb un certificat la participació per cada treball i assistent inscrit i acceptat.

 

Secretaria científica de BCN Inclusiva 2017

comunicaciones@barcelonainclusiva2017.com

Barcelona 4 de maig 2017

Recolliran experiències originals en relació a les temàtiques de les Comunicacions i no poden haver estat presentats en altres congressos o trobades.

Les dimensions dels pòsters seran com a màxim de 1,5m (llarg) x 1m (ample), podent utilitzar diferents tècniques: collages,fotografies, fotomuntatges, composicions, mapes conceptuals, …En casos excepcionals consultar amb el comitè organitzador.

Calendari:

  • Presentació del resum de les comunicacions: Fins al 18 d’agost de 2017.
  • Notificació de l’acceptació de les comunicacions: A partir del 15 de setembre de 2017.
  • Presentació de les comunicacions acceptades: Fins al 6 d’octubre de 2017.

Serà necessari adjuntar una còpia digital (fotografia, escanner o arxiu) a la direcció de  comunicaciones@barcelonainclusiva2017.com acompanyada d’un document en word o similar, amb una pàgina en la que figuri el títol del treball, nom/s i cognoms autor/s, adreça, correu electrònic i telèfon, situació acadèmica, breu resum del seu currículum i Resum General del contingut del pòster.

En cas de ser acceptat, el dia del congrés els autors dels pòsters hauran d’aportar el pòster original amb el document explicatiu imprès, entre les 12h i les 14h de divendres, a la seu del congrés (Auditori Axa).

Poden presentar-se amb autoria individual o grupal, fins a una màxim de tres autors. Totes les persones que apareguin com a autores o coautores d’un pòster han d’estar inscrites al Congrés. Cada persona podrà aparèixer en un màxim de dos pòsters, ja sigui com autora o coautora. En el programa es reservarà un espai per a debat amb els assistents dels pòsters exposats. L’organització lliurarà un certificat de participació per cada treball i assistent inscrit i acceptat.

Secretaria científica de BCN Inclusiva 2017

comunicaciones@barcelonainclusiva2017.com

Barcelona